Dokumenti
   

 

 

     
     
     
 

Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Bauskas novada pašvaldībā

Ielādēt
     
  Vispārējās izglītības likums Ielādēt
     
  Izglītības likums Ielādēt
     
 

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti  Skaistkalnes vidusskolas vispārējās izglītības programmās  un atskaitīti  no  tām,    arī  obligātās prasības izglītojamo  pārcelšanai  nākamajā klasē.

Ielādēt
     
  Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Ielādēt
     
  Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība pirmsskolas izglītības grupās Ielādēt
     
  Skolas darba plāns 2023./2024. m.g. Ielādēt  Skolas pašnovērtējuma ziņojums 2022./2023. m.g. Ielādēt
     
Skolas darba organizācija Ielādēt
     
  Pegagoģiskās padomes reglaments Ielādēt
     
  Skolēnu domes reglaments Ielādēt
     
  Skolas pārvaldes modelis Ielādēt
     
  Skolas padomes nolikums Ielādēt
     
  Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība Ielādēt
     
  Sporta  zāles un koplietošanas telpu iekšējās kārtības noteikumi Ielādēt
     
  Skolas videonovērōšanas kārtība Ielādēt
     
Izglītojamo vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtība Skaistkalnes vidusskolā Ielādēt
     
  Elektroniskā žurnāla lietošanas kārtība Ielādēt
     

Skolotāja ētikas kodekss Ielādēt
     
  Iekšējāsrtības noteikumi Ielādēt
     
  Izglītojāmo uzvedības kārtība, braucot
Bauskas novada pašvaldības transportā

Ielādēt
     
  Kārtība, kādā izskata iekšējās kārtības pārkāpumus Ielādēt
     
  Iešējās kārtības noteikumi  pirmskolas izglītības grupās Ielādēt
     
  Kārtība, kādā tiek veikts darbs ar izglītojamo kavējumu novēršanu
un uzskaiti
Ielādēt
     

Ārpus skolas pasākumu drošība Ielādēt
     

Atbalsts valsts pārbaudes darbos Ielādēt
     
  Skaistkalnes vidusskolas izglītojamo projektu nedēļas
organizēšanas un vērtēšanas kārtība
Ielādēt
     
  Zinātniski pētniecisko darbu vadlīnijas Ielādēt
     
  Zinātniski pētniecisko darbu nolikums Ielādēt
     
  Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai
emocionāla vardarbība pret izglītojamo, pedagogu vai skolas darbinieku

Ielādēt
     
  Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtība Ielādēt
     
Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Ielādēt
     

Vienošanās Ielādēt
     
  Tīmekļvietnes piekļūstamības izvērtējums. Ielādēt