Normatīvie akti
   

 

 

     
  Skaistkalnes muižas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam. Ielādēt
     
  Rīkojums par mācību satura apguves ģimenē kārtību Ielādēt
     
  Skolas pašnovērtējums 2020. g. Ielādēt
     
  Izglītības likums Ielādēt
     
  Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Ielādēt
     
  Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība pirmsskolas izglītības grupās Ielādēt  Skolas galvenie darbības mērķi un uzdevumi 2020./2021. m.g. Ielādēt  Skolas darba plāns 2020./2021. m.g. Ielādēt
     
  Skolas nolikums Ielādēt
     
  Skolas darba organizācija Ielādēt  Skolas pamatmērķi un uzdevumi Ielādēt
     
  Skolas darba kārtības noteikumi Ielādēt
     
  Skolas attīstības plāns līdz 2023. g. Ielādēt
     
  Skolas pārvaldes modelis Ielādēt
     
  Skolas videonovērōšanas kārtība Ielādēt
     
  Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas Ielādēt
     
  Izglītojamo drošības noteikumi Ielādēt
     
  Personāla informācijas apmaiņa Ielādēt
     
  Elektroniskā žurnāla lietošanas kārtība Ielādēt
     

Skolotāja ētikas kodekss Ielādēt
     
  Iekšējāsrtības noteikumi Ielādēt
     
  Kārtība, kādā izskata iekšējās kārtības pārkāpumus Ielādēt
     
  Informēšanas kārtība par skolas neapmeklēšanu Ielādēt
     

Ārpus skolas pasākumu drošība Ielādēt
     

Atbalsts valsts pārbaudes darbos Ielādēt
     
  Zinātniski pētniecisko darbu vadlīnijas Ielādēt
     
Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Ielādēt
     

Vienošanās Ielādēt