Normatīvie akti
   

 

 

     
  Vispārējās izglītības likums Ielādēt
     
  Izglītības likums ar grozījumiem Spēkā esošais
     
  Mācību sasniegumu vērtēšana 10 ballu skalā (pielikums MK noteikumiem) Ielādēt
     
  Skolas nolikums Ielādēt
     
  Skolas darba organizācija Ielādēt
  Skolas pamatmērķi un uzdevumi Ielādēt
     
  Skolas darba kārtības noteikumi Ielādēt
     
  Skolas attīstības plāns līdz 2020. g. Ielādēt
     
  Skolas darba plāns 2018./2019. m.g. Ielādēt
     
  Skolas pašnovērtējums 2018 Ielādēt
     
  Skolas pārvaldes modelis Ielādēt
     
  Skolas videonovērōšanas kārtība Ielādēt
     
  Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas Ielādēt
     
  Personāla informācijas apmaiņa Ielādēt
     
  Elektroniskā žurnāla lietošanas kārtība Ielādēt
     
Skolotāja ētikas kodekss Ielādēt
     
  Iekšējāsrtības noteikumi skolotājiem Ielādēt
     
  Informēšanas kārtība par skolas neapmeklēšanu Ielādēt
     
Ārpus skolas pasākumu drošība Ielādēt
     
Atbalsts valsts pārbaudes darbos Ielādēt
     
  Zinātniski pētniecisko darbu vadlīnijas Ielādēt
     
  Skaistkalnes vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Ielādēt
     
Iekšējās kārtības noteikumi skolēniem Ielādēt
     
  Kārtība, kādā izskata iekšējās kārtības pārkāpumus Ielādēt
     
Vienošanās Ielādēt