Dokumenti
   

 

; Skolas attīstības plāns līdz 2023. g. Ielādēt
     
  Skaistkalnes muižas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam. Ielādēt
     
  Skaistkalnes vidusskolas nolikums Ielādēt
     
     
Iekšējie dokumenti
 

Skaistkalnes vidusskolas Skolas padomes nolikums

Ielādēt
     
 

Skaistkalnes vidusskolas  Pedagoģiskās padomes reglaments

Ielādēt
     
  Skolēnu domes reglaments Ielādēt
     
 

Skaistkalnes vidusskolas  pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas kārtība

Ielādēt
     
  Skaistkalnes vidusskolas Metodiskās padomes reglaments Ielādēt
     
  Kārtība par testēšanas norisi  Skaistkalnes vidusskolā un pašizolācijas ievērošanu izglītojamiem Ielādēt
     
 

Kārtība  klātienes  mācību procesa organizēšanai  Skaistkalnes vidusskolā piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Ielādēt
     
     
 

Izglītojamo vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtība Skaistkalnes vidusskolā

Ielādēt
     
  Rīkojums par atbildīgo personu nozīmēšanu.
Ielādēt
     
  Kārtība, kādā veicama Skaistkalnes vidusskolas videonovērošana Ielādēt
     
  Rīkojums par mācību satura apguves ģimenē kārtību Ielādēt
     
  Skolas pašnovērtējuma ziņojums 2020. g. Ielādēt
     
     
  Skaistkalnes  vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Ielādēt
 
  Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība pirmsskolas izglītības grupās Ielādēt
     
 

E-klases (elektroniskā žurnālā) lietošanas kārtība

Ielādēt
     
  Skolas darba organizācija Ielādēt
     
  Skaistkalnes vidusskolas pārvaldes modelis Ielādēt
     
  Izglītojamo drošības noteikumi Ielādēt
     
 

Iekšējās kārtības noteikumi Skaistkalnes vidusskolas pirmsskolas izglītības grupās

Ielādēt
     
  Mācību satura apguves ģimenē kārtība Ielādēt
     
  Skolas iekšējāsrtības noteikumi Ielādēt
     
 

Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Ielādēt
     
 

Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtība

Ielādēt
     
 

Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo, pedagogu vai skolas darbinieku

Ielādēt
     
 

Izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtība

Ielādēt
     
Zinātniski pētniecisko darbu vadlīnijas Ielādēt
     
 

Skaistkalnes vidusskolas izglītojamo projektu nedēļas organizēšanas un vērtēšanas kārtība

Ielādēt
     

Kārtība, kādā tiek veikts darbs ar izglītojamo kavējumu novēršanu un uzskaiti

Ielādēt
     
  Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Ielādēt
     
  Vienošanās Ielādēt
     
     
  Likumi un MK noteikumi  
     
  Izglītības likums Ielādēt