Projekti, partneri, iepirkumi

 

 

Informācija par projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Cenu aptauja Ēdināšanas pakalpojumu sniegšāna

Iepirkuma komisijas lēmums

Iepirkuma SVSK 2019/3  sludinājums

Iepirkuma SVSK 2019/3  nolikums

Iepirkuma "Skaistkalnes vidusskolas jumta renovācijas darbi" lēmums par pārtraukšanu

Iepirkuma "Skaistkalnes vidusskolas jumta renovācijas darbi" sludinājums

Iepirkuma "Skaistkalnes vidusskolas jumta renovācijas darbinolikums

  Skola turpina veikt ēkas energoefektivitāti paaugstinošus vienkāršotās renovācijas darbus sākumskolā.

Lasiet vairāk..

Skaistkalnes vidusskola ir uzsākusi projekta realizāciju "Energoefektivitātes uzlabošana Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusā".

Lasiet vairāk: konkursa nolikums specifikācija, darbu apjoms, lēmums.

Projekts "Izglītības inovācijas Skaistkalnes vidusskolā" noslēdzies

  Lai uzlabotu mācību procesa kvalitāti un pieejamību, Skaistkalnes vidusskola projekta ietvaros
 izstrādājusi mūsdienīgus un inovatīvus mācību materiālus sociālo zinātņu jomu priekšmetos. 
 Ar mācību materiāliem var iepazīties interneta vietnē http://inovacijas.lluestudijas.lv/ .
Projekta īstenošanu finansēja Izglītības un zinātnes ministrija  un Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Lasiet vairāk...

 

                       Projekta ietvaros izstrādāti interaktīvie ekonomikas modeļi:

Budžets

 

Pieprasījums un cena

 
 

Pieprasījums un piedāvājums

 
 

Piedāvājuma izmaiņas

 
 

Naudas pieprasījums

 
 

Izmaksas

 
 

Bezzaudējuma punkts

 
 

Vienaldzības līknes

 

Lafera līkne

 

Duopols

 
     
     
     

 

 

 

 

 

 

              Ārpus projekta izstrādātie interaktīvie ekonomikas modeļi:

Produkta dzīves cikls
  Ražošanas iespējas  
  Starptaustiskā tirdzniecība  

 

 

Comenius projekta "Let’s Discover Europe Using New Technologies" mērķi:

   Veidot skolnieku pozitīvo attieksmi pret dažādām rasēm , kultūrām, reliģijām Eiropā;
Papildināt zināšanas par savu valsti, kultūru un vēsturi un arī citām;
Attīstīt kritiskās domāšanas prasmes, meklējot, atlasot un sistematizējot informāciju;
Attīstīt svešu rakstības, lasīšanas un runāšanas prasmes;
Radināt skolēnus strādāt komandā;
Izveidot skolā Eiropas klasi.

                          Pulciņa ,,Zaļās pēdas’’atskaite           Ielādēt   

             Projekta ,,Veidosim, kopsim, izzināsim skaisto savā apkārtnē’’ atskaite           Ielādēt

 

Reģionālās attīstības un pašvaldības investīciju projekts „Energoefektivitātespasākumu īstenošana Skaistkalnes   vidusskolā”

Skaistkalnes vidusskolā tika ierīkota ģeotermālā apkures sistēma. Projekts īstenots par valsts mērķdotācijas līdzekļiem, kas Skaistkalnes pagastam tika piešķirti pēc vietējo pašvaldību apvienošanās Vecumnieku novadā. Kopā projekts ir izmaksājis 169,000 Ls. Papildus piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, arī sākumskolas ēkā būs iespējams ierīkot ģeotermālo apkuri.

Jaunās sistēmas ierīkošana sākās 2009. gada maijā, tika raktas tranšejas, kurās ievietoja horizontālās zondes 2000 m garumā, veikti 18 vertikālie urbumi 60 m dziļumā un reorganizēta katlu māja.

Ģeotermālā apkure nodrošina telpās 20o-22o siltumu, ja āra temperatūra pārsniegs -20o robežu, automātiski pieslēgsies elektriskais tens.

Iepriekšējā sezonā par siltumu skola ik mēnesi tērēja 2400Ls, bet šobrīd 1850Ls, kad tiks pieslēgts otrs sūknis, maksa mēnesī nepārsniegs 700 Ls.

 Jauno sistēmu var pārraudzīt no mobilā tālruņa. Projektu realizēja SIA „111 metri” un SIA „Eva sistēmas”. Firma „TTT Plus” demontēja skolas veco apkures sistēmu.

Ģeotermālās apkures sistēmas priekšrocības:

 

 

     

 

 

 

                                   Pirmā kilometra ieguldīšana zemē.  

 

                 
  Siltumtrase gar strautu sagādāja grūtības, jo zeme slēpa plūstošās grants slāņus un avotiņus.  

 

   
 
Vertikālos urbumus ierīkoja ar citām iekārtām. Ierīkoti 17 urbumi, katrs 60 metru dziļumā.
  Zem augsnes slāņa atklājās sarkanais māls, zilais māls un dolomīts.

 

     
  Veco katlu vietā siltumsūkņu sistēma, kas nerada izmešus, darbojas automātiski un efektīvi.
Ierīkojot siltumsūkņu apkuri atbrīvojas telpas, ko aizņēma lielie apkures katli. Nākotnē tur plānots ierīkot darbmācības kabinetu.
 
                                                                      

                                                                                Dabaszinību projekts

2010.gada 31. decembrī noslēdzās projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Skaistkalnes vidusskolā”, kas tika realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda ERAF atbalstītās darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitātes "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" ietvaros.

 

Ķīmijas kabinets

 

Matemātikas kabinets                      Bioloģijas kabinets