Projekti, partneri, iepirkumi

 

 

Skaistkalnē atzīmē Baltu vienības dienu

 

16. decembrī Skaistkalnē tika atklāta jaunā sporta zāle

 

Parakstīti līgumi ar Biržu mūzikas skolu un Biržu Aušras pamatskolu

Tiek īstenots projekts NPJR-2020/10146 We are stronger together.

      Sadarbības partneris Alantos gimnazija, Molėtai, Lietuva.

      Mērķis - veicināt prasmes, kā mācīties un kā mācīt.

 

Tiek īstenots projekts Skaistkalnes vidusskolas sporta zāles būvniecība.

Mērķis - Skaistkalnes vidusskolas sporta zāles būvniecība, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu izglītības un pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem, kas sekmēs administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas visiem teritorijas iedzīvotājiem. Sporta zāles būvniecība sekmēs kvalitatīvas izglītības procesa nodrošināšanu (t.sk.interešu izglītību), kā arī veselīga dzīves veida popularizēšanu novada iedzīvotājiem, radot pieejamību fizisko aktivitāšu nodarbībām, jo līdz šim šāda iespēja netika nodrošināta.

 

Informācija par projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

 

  Skola turpina veikt ēkas energoefektivitāti paaugstinošus vienkāršotās renovācijas darbus sākumskolā.

Lasiet vairāk..

Skaistkalnes vidusskola ir uzsākusi projekta realizāciju "Energoefektivitātes uzlabošana Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusā".

Lasiet vairāk: konkursa nolikums specifikācija, darbu apjoms, lēmums.

Projekts "Izglītības inovācijas Skaistkalnes vidusskolā" noslēdzies

  Lai uzlabotu mācību procesa kvalitāti un pieejamību, Skaistkalnes vidusskola projekta ietvaros
 izstrādājusi mūsdienīgus un inovatīvus mācību materiālus sociālo zinātņu jomu priekšmetos. 
 Ar mācību materiāliem var iepazīties interneta vietnē http://inovacijas.lluestudijas.lv/ .
Projekta īstenošanu finansēja Izglītības un zinātnes ministrija  un Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Lasiet vairāk...

 

                       Projekta ietvaros izstrādāti interaktīvie ekonomikas modeļi:

Budžets


 

Pieprasījums un cena

 
 

Pieprasījums un piedāvājums

 
 

Piedāvājuma izmaiņas

 
 

Naudas pieprasījums

 
 

Izmaksas

 
 

Bezzaudējuma punkts

 
 

Vienaldzības līknes

 

Lafera līkne


 

Duopols

 
     
     
     

 

 

 

 

 

 

              Ārpus projekta izstrādātie interaktīvie ekonomikas modeļi:


Produkta dzīves cikls
  Ražošanas iespējas  
  Starptaustiskā tirdzniecība  

 

 

Comenius projekta "Let’s Discover Europe Using New Technologies" mērķi:

   Veidot skolnieku pozitīvo attieksmi pret dažādām rasēm , kultūrām, reliģijām Eiropā;
Papildināt zināšanas par savu valsti, kultūru un vēsturi un arī citām;
Attīstīt kritiskās domāšanas prasmes, meklējot, atlasot un sistematizējot informāciju;
Attīstīt svešu rakstības, lasīšanas un runāšanas prasmes;
Radināt skolēnus strādāt komandā;
Izveidot skolā Eiropas klasi.

 

             Projekta ,,Veidosim, kopsim, izzināsim skaisto savā apkārtnē’’ atskaite           Ielādēt

 

Reģionālās attīstības un pašvaldības investīciju projekts „Energoefektivitātespasākumu īstenošana Skaistkalnes   vidusskolā”

Skaistkalnes vidusskolā tika ierīkota ģeotermālā apkures sistēma. Projekts īstenots par valsts mērķdotācijas līdzekļiem, kas Skaistkalnes pagastam tika piešķirti pēc vietējo pašvaldību apvienošanās Vecumnieku novadā. Kopā projekts ir izmaksājis 169,000 Ls. Papildus piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, arī sākumskolas ēkā būs iespējams ierīkot ģeotermālo apkuri.

Jaunās sistēmas ierīkošana sākās 2009. gada maijā, tika raktas tranšejas, kurās ievietoja horizontālās zondes 2000 m garumā, veikti 18 vertikālie urbumi 60 m dziļumā un reorganizēta katlu māja.

Ģeotermālā apkure nodrošina telpās 20o-22o siltumu, ja āra temperatūra pārsniegs -20o robežu, automātiski pieslēgsies elektriskais tens.

Iepriekšējā sezonā par siltumu skola ik mēnesi tērēja 2400Ls, bet šobrīd 1850Ls, kad tiks pieslēgts otrs sūknis, maksa mēnesī nepārsniegs 700 Ls.

 Jauno sistēmu var pārraudzīt no mobilā tālruņa. Projektu realizēja SIA „111 metri” un SIA „Eva sistēmas”. Firma „TTT Plus” demontēja skolas veco apkures sistēmu.

Ģeotermālās apkures sistēmas priekšrocības:

 

 

     

 

 

 

                                   Pirmā kilometra ieguldīšana zemē.  

 

                 
  Siltumtrase gar strautu sagādāja grūtības, jo zeme slēpa plūstošās grants slāņus un avotiņus.  

 

   
 
Vertikālos urbumus ierīkoja ar citām iekārtām. Ierīkoti 17 urbumi, katrs 60 metru dziļumā.
  Zem augsnes slāņa atklājās sarkanais māls, zilais māls un dolomīts.

 

     
  Veco katlu vietā siltumsūkņu sistēma, kas nerada izmešus, darbojas automātiski un efektīvi.
Ierīkojot siltumsūkņu apkuri atbrīvojas telpas, ko aizņēma lielie apkures katli. Nākotnē tur plānots ierīkot darbmācības kabinetu.
 
                                                                      

                                                                                Dabaszinību projekts

2010.gada 31. decembrī noslēdzās projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Skaistkalnes vidusskolā”, kas tika realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda ERAF atbalstītās darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitātes "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" ietvaros.

 

Ķīmijas kabinets

 

             Matemātikas kabinets                      Bioloģijas kabinets