Par skolu

Skaistkalnes vidusskola atrodas pie Latvijas – Lietuvas robežas upes Mēmeles krastā. Pamatskola šajās telpās darbojas no 1922. gada, bet vidusskolai šogad bija 90. izlaidums.

Skaistkalnes vidusskola ir Skaistkalnes pagasta Bauskas novada Domes dibināta vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno 2 vispārējās vidējās izglītības programmas,  1 vispārējās pamatizglītības, 2 speciālās programmas, 1 pirmskolas programmu un 2 bernudārza grupas, kas apstiprinātas Bauskas novade domē,  kā arī dažādas interešu izglītības programmas.

Skaistkalnes vidusskolas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi un normatīvie akti un skolas nolikums, kuru apstiprina Bauskas novada Dome.

Skolā izveidoti 12 klašu komplekti, neklātienes konsultpunkta klases  un  pirmskolas bērnu grupas.

2020./2021. mācību gada 1. septembrī Skaistkalnes vidusskolā mācības uzsāka 218 skolēni.

Skolā strādā 30 pedagogi ar atbilstošu kvalifikāciju.

Skatieties arī prezentāciju par skolu.