Par skolu

Skaistkalnes vidusskola atrodas pie Latvijas – Lietuvas robežas upes Mēmeles krastā. Pamatskola šajās telpās darbojas no 1922. gada, bet vidusskolai šogad bija 61. izlaidums.

Skaistkalnes vidusskola ir Skaistkalnes pagasta Vecumnieku novada Domes dibināta vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno 2 vispārējās pamatizglītības un 2 vispārējās vidējās izglītības programmas,  profesionālās pilnveides programmu, kā arī dažādas interešu izglītības programmas.

Skaistkalnes vidusskolas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi un normatīvie akti un skolas nolikums, kuru apstiprina Vecumnieku novada Dome.

Skolā izveidoti 12 klašu komplekti, neklātienes konsultpunkta klases  un  pirmskolas bērnu grupas.

2017./2018. mācību gada 1. septembrī Skaistkalnes vidusskolā mācības uzsāka 140 skolēni.

Skolā strādā 30 pedagogi ar atbilstošu kvalifikāciju.