Kontaktinformācija  

 

 
  Adrese BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA
SKAISTKALNES VIDUSSKOLA
Reģ. Nr. 4513901289,
Skolas iela 5,
Skaistkalne, Skaistkalnes pag.,
Bauskas nov., LV-3924
tālr. 63933101,
e-pasts: skaistkalne.vidusskola@bauskasnovads.lv,
www.skaistkalnevsk.edu.lv
 
       
  Rekvizīti

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA

SKAISTKALNES VIDUSSKOLA

Reģistrācijas Nr.90009116223
PVN reģistrācijas Nr.LV90009116223
Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads
LV-3901
Norēķina konts: LV50TREL9802589008000
Banka: Valsts kase
Bankas BIC: TRELLV22
piezīme: iestāde - Skaistkalnes vidusskola
 
       
  Tālruņi Direktore 63933166
Lietvede 63933101
Grāmatvede 63933161
Dežurante 63933151
Sporta zāle 25577083
 
  E-pasts  skaistkalne.vidusskola@bauskasnovads.lv  
       
  Direktores pieņemšanas laiks pirmdienās  plkst. 9.00 - 17.00
piektdienās plkst.  9.00 - 17.00
vai jebkurā darba laikā pēc vienošanās