Bibliotēka

 

                  

   „Cilvēki pārstāj domāt, ja pārtrauc lasīt ”                      / Denī Didro /

   „Lasīšana prātam ir tas pats, kas treniņš ķermenim”

 „ Neviens draugs nav uzticamāks par grāmatu  ”     / Ernests Hemingvejs /

           

                                                              Lasītāju apkalpošanas laiks
  Pirmdiena 13:00-16:00
  Otrdiena 13:00-16:00
  Ceturtdiena 14:00-16:00
  Piektdiena 12:00-14:00

                                                            

 Bibliotēkas darbības mērķis:

    Plānot un organizēt bibliotēkas darbību, grāmatu krājumu fonda komplektēšanu, lai nodrošinātu mūsdienīgu  un

kvalitatīvu izglītības saturu un procesu  atbilstoši Valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteiktajiem mērķiem un

nodrošinātu skolas īstenojamo vispārējās vidējās  izglītības programmu realizāciju,

 atbalstīt skolas īstenoto kompetenču pieeju izglītībā.

 

         Galvenie uzdevumi:

1.      Nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai, attīstīt izglītojamo informācijas atrašanas,

iegūšanas, lietošanas prasmes.

2. Veicināt un attīstīt lasītprasmi, kas nodrošina radošas un kritiski domājošas personības veidošanos

3. Atbalstīt pedagogus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā.

 

Noderīgi interneta resursi šeit

         
         
                                                                                  Dzejas dienu Brīvais mikrofons    
         
         
  Izstāde Baltu valstu literatūra Izstāde Grāmatas ceļš līdz mūsdienām  Pasākums Deviņpuiku spēks, veltīts M. Zālītes 65. dzimšanas dienai   
         
   
   Pēcpusdiena kopā ar Aspaziju   Aspazija kopā ar saviem lasītājiem  Aspazijas lomā iejutusies Dita Siliņa   
         
   
                                                                           Pasākums Ojāram Vācietim - 80.
  Skolā viesojās Salaspils jaunā dzejniece, mūsu skolas absolvente Daiga Gulbe un
  dziesminieks Dinārs Gulbis