Bibliotēka

 

                  

   „Cilvēki pārstāj domāt, ja pārtrauc lasīt ”                      / Denī Didro /

   „Lasīšana prātam ir tas pats, kas treniņš ķermenim”

 „ Neviens draugs nav uzticamāks par grāmatu  ”     / Ernests Hemingvejs /

           

                                                              Lasītāju apkalpošanas laiks
  Pirmdiena 12:00-16:00
  Trešdiena 12:00-15:00
  Ceturtdiena 13:00-16:00

                                                            

 Bibliotēkas darbības mērķis:

    Plānot un organizēt bibliotēkas darbību, grāmatu krājumu fonda komplektēšanu, lai nodrošinātu mūsdienīgu  un

kvalitatīvu izglītības saturu un procesu  atbilstoši Valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteiktajiem mērķiem un

nodrošinātu skolas īstenojamo vispārējās vidējās  izglītības programmu realizāciju,

 atbalstīt skolas īstenoto kompetenču pieeju izglītībā.

 

         Galvenie uzdevumi:

1.      Nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai, attīstīt izglītojamo informācijas atrašanas,

iegūšanas, lietošanas prasmes.

2. Veicināt un attīstīt lasītprasmi, kas nodrošina radošas un kritiski domājošas personības veidošanos

3. Atbalstīt pedagogus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā.

 

Noderīgi interneta resursi šeit


   
                                                                                                           Karjeras diena
       

   
                                                                           Pasākums Ojāram Vācietim - 80.
                                                  Skolā viesojās Salaspils jaunā dzejniece, mūsu skolas absolvente Daiga Gulbe un
                                                  dziesminieks Dinārs Gulbis